wróć do wyboru edycji
Opublikowano 24 październik 2018

Tattoo Days to nie tylko tatuaże!
Podczas tegorocznej edycji Łódź Tattoo Days chętne panie będą mogły wziąć udział w konkursie na Miss Pin-Up!

Jest o co walczyć bo w puli nagród dla Miss Pin-up Tattoo Days 2018 znajdują się atrakcyjne upominki od sponsorów

Podczas wydarzenia rozdane zostaną nagrody w trzech kategoriach:
1. Miss Pin-Up Łódź Tattoo Days – nagroda główna.
2. Miss Pin-up Brain – dla tej najbardziej błyszczącej intelektem – której wybór odbędzie się na podstawie punktacji zebranej podczas odpowiedzi na pytania.
3. Miss Pin-Up Publiczności – która zostanie wybrana na podstawie głosów publiczności
Każda kandydatka będzie się mogła zaprezentować w dwóch stylizacjach:

1. Stylizacja mundurowa,
2. Stylizacja dowolna.

Szczegóły konkursu znajdziecie na poniżej oraz na blogu Pin Up Candy.

REGULAMIN KONKURSU MISS PIN-UP

04.11.2018 Tattoo Days Łódź
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Organizatorem Ogólnopolskiego konkursu Miss Pin-Up Tattoo Days Łódź, jest Pin Up Candy Burlesque Star.
2.    Partnerem konkursu mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, które zawrą stosowne umowy współpracy, bądź też zostaną zaproszone do współpracy. Dla ważności umowy o współpracy konieczne jest zachowanie formy pisemnej.
3.    Nazwa lub znaki firmowe konkursu mogą być użyte wyłącznie przez podpisanie odpowiedniej umowy z Organizatorem.
4.    Decyzje Organizatora i Jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu z niniejszym regulaminem. Uczestniczka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej.
 
II. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU
1.    Konkurs Miss Pin-up Tattoo Days Łódź ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie. Kandydatka to osoba, która wyśle zgłoszenie do konkursu w podanym terminie.
2.    Naruszenie niniejszego regulaminu, w tym przekroczenie ustalonych terminów obowiązujących w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności, zaś kandydatki wyłonione z takiej kwalifikacji nie mogą być dopuszczone do dalszych etapów konkursu.
3.    W toku konkursu Miss Pin-Up Tattoo Days Łódź wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły:
a.    Miss Pin-Up Tattoo Days Łódź
b.    Miss Pin-Up Brain
c.    Miss Pin-Up Publiczności
4.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów, w tym tytułów komplementarnych.
 
III. PRZEBIEG KONKURSU
1.    Kwalifikacje do konkursu:
a.    Kwalifikacje do konkursu przeprowadza Organizator za pośrednictwem zgłoszeń mailowych.
b.    Przez zgłoszenie rozumie się przesłanie mailem skanu podpisanego regulaminu konkursu oraz trzech zdjęć, w tym portret i zdjęcie pełnej sylwetki.
c.    Zgłoszenia należy nadsyłać drogą mailową na adres: pinupcandy@wp.pl, z tytułem Miss Pin-up Tattoo Days Łódź 2018 do dnia 03.11.2018 włącznie.
1.    
a.    O liczbie kandydatek biorących udział w ścisłym finale konkursu Miss Pin-up Tattoo Days Łódź decyduje Organizator.
b.    Organizaotor poinformuje kandydatki o udziale w konkursie drogą mailową.
2.    Okres przygotowawczy:
a.    Kandydatka zakwalifikowana do konkursu Miss Pin-Up Tattoo Days Łódź zobowiązana jest podpisać i przestrzegać regulaminu konkursowego.
b.    Z momentem podpisania regulaminu, kandydatka jest zobowiązana do stawienia się w dniu konkursu w wyznaczonym miejscu i czasie.

c.    Nieobecność podczas pierwszej zbiórki kandydatek, tj. 04 listopada o godzinie 13:00 w Nowa Hala Expo, al. Politechniki 4 w Łodzi rozumiana jest jako rezygnacja z konkursu.
 
IV. Konkurs
1.    Konkurs Miss Pin-up Tattoo Days Łódź odbędzie się w dniu 04 listopada 2018 roku, chyba że Organizator postanowi inaczej.
2.    Jury powołane przez Organizatora wyłoni laureatki konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ogłosi, które z finalistek otrzymały tytuły.
 
V. PO FINALE
1.    Finalistki i laureatki konkursu są zobowiązane do udziału w sesji zdjęciowej na potrzeby konkursu, udzielenia wywiadach i innych formach promocji konkursu i partnerów konkursu na mocy umów zawartych z Organizatorem a podmiotami partnerskimi.
 
VI. JURY
1.    Wyboru kandydatek kwalifikacji castingowych dokonuje Jury castingów.
2.    Wyboru kandydatek kwalifikacji finałowych dokonuje Jury konkursowe.
3.    Skład Jury ustala Organizator, a zatwierdza Pin Up Candy Burlesque Star. W skład jury konkursu wchodzi przedstawiciel biura LHD i PUCBS, bądź osoba wskazana przez LHD i PUCBS.
4.    W sprawach spornych decydującym jest głos Przewodniczącego Jury, czyli Pin Up Candy Burlesque Star.
5.    Podczas konkursów finałowych Jury musi przedstawić swój werdykt w ściśle określonym i wyznaczonym czasie trwania konkursu przekazując go w formie pisemnego protokołu Organizatorowi.
6.    Punkt 5 dotyczy wystąpień artystycznych, odbywających się podczas gali finałowej.
7.    Czas pracy Jury i czas wydania werdyktu wyznacza i określa Przewodniczący Jury, Pin Up Candy Burlesque Star.
8.    W przypadku nie uzgodnienia werdyktu przez Jury w wyznaczonym czasie, do podania i ogłoszenia wyników finału konkursu upoważniony jest Przewodniczący Jury.
 
VII. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
1.    Kandydatka zgłaszająca się do konkursu Miss Pin-Up Poland musi spełniać następujące warunki:
a.    Wiek 18+ lat
2.    Każda z kandydatek zgłaszająca się do konkursu zobowiązana jest przygotować na własny koszt dwie stylizacje pin-up do prezentacji, jedna ze stylizacji musi być w temacie mundurowym, druga stylizacja w stylu dowolnym.
3.    Kandydatki pokrywają wszystkie koszty udziału w konkursie.
 
VIII. ZOBOWIAZANIA ORGANIZATORA
1.    Organizator zapewnia garderobę dla uczestniczek.
2.    Organizator zapewnia dwie prezentacje na scenie w trakcie trwania konkursu.
 
IX. NAGRODY
1.    Miss Pin-Up diadem, szarfa tytułowa.
2.    Miss Pin-Up Brain, diadem, szarfa tytułowa
3.    Miss Pin-Up Publiczności, diadem, szarfa tytułowa
4.    Inne tytuły komplementarne: szarfa tytułowa.
 
X. NAGRODY POZAREGULAMINOWE
1.    Organizator przewiduje przyznanie nagród nie objętych zasadami regulaminu. Nagrody te będą przydzielone laureatkom i finalistkom na zasadach uzgodnionych przez Organizatorów z fundatorami nagród.


Galeria wpisu
Podziel się z innymi